Rehabilitációs foglalkoztatás

Szervezetünk 2006-óta akkreditált foglalkoztató, előbb alap, majd 2013-tól rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató. Jelenleg 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik a Közalapítványnál, irodai asszisztens munkakörben.
Akkreditációs lajstromszámunk: 0245-00

Rehabilitációs foglalkoztatás célja:
A foglalkozási rehabilitáció alapvető törekvése a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek sikeres és tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Szervezetünknél a rehabilitációs foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók számára olyan foglalkoztatás biztosítása, amely hozzájárul munkakészségük, egészségi állapotuk, testi, szellemi képességeik megőrzéséhez, fejlesztéséhez védett körülmények között. Az egészségi állapot, munkaképesség változás figyelembe vételével célunk olyan munkakörök kialakítása, amelyben a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló a szervezet számára értéket tud létrehozni, a megfelelő munkafeltételek megteremtésével teljes értékű munka végzésére válik alkalmassá, hozzájárulva a szervezet küldetésének, céljainak, feladatainak megvalósulásához. A foglalkozási rehabilitáció során célunk, hogy megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek számára folyamatos támogatás biztosítása mellet tartós foglalkoztatási lehetőséget biztosítsunk.

A rehabilitációs foglalkoztatás alapelvei szervezetünknél:
– Fontosnak tartjuk, hogy a foglalkoztatás eszközei és módszerei a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalóhoz alkalmazkodjanak, figyelembe véve a fogyatékosság, sérülés, egészségkárosodás mértékét, jellegét.
– Az egyéni teljesítő képesség maximális figyelembe vétele a munkafeladatok meghatározásánál, a teljesítmény értékelésénél.
– Egyenlő bánásmód elvének betartása: a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló a szervezet teljes jogú munkavállalója, ugyan olyan jogokkal és kötelességekkel bír, mint minden más munkavállaló.
– A rehabilitációs foglalkoztatás járuljon hozzá a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló készségeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez.
– Befogadó, támogató munkahelyi légkör megteremtése, ami segíti a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók minél hatékonyabb beilleszkedését.

Szolgáltatások munkavállalóinknak:
Szervezetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően rehabilitációs tanácsadót és rehabilitációs mentort alkalmaz.

Tanácsadó feladatai:
– a rehabilitációs foglalkozási feladatok szervezése, összehangolása,
– személyes rehabilitációs terv elkészítése, értékelése,
– rehabilitációs szakmai program értékelése,
– gondoskodás a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos adatszolgáltatásról.

Rehabilitációs tanácsadó: Szabó Beáta, 06/56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

Mentor feladatai:
– folyamatos kapcsolattartás a megváltozott munkaképességű munkavállalóval,
– elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését,
– tájékoztatást nyújtott a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban,
– részt vesz az új dolgozó személyes rehabilitációs tervének elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában,
– szakmai kapcsolatot építet ki partnerszervezetekkel.

Rehabilitációs mentor: Kiss Márta, 06/56/514-946, kiss.marta@eselyfk.hu

Segítő szolgáltatások:
Munkaerő-piaci szolgáltatások:
– munkavállalást akadályozó és támogató tényezők feltárása (célja, hogy személyre szabottan mérje fel, vizsgálja és értékelje a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását segítő, illetve azt közvetlenül vagy közvetve akadályozó tényezőket),
– munkaerő-piaci információk nyújtása (célja munkavállalóink tájékoztatása, az egyéni igényeiknek megfelelő betölthető állás lehetőségekről),
– munkatanácsadás (eltárja az igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülményeket, a munkavállalást akadályozó problémák megszüntetése érdekében történő segítő tervek, kidolgozását biztosítsa),
– pályatanácsadás (a pályamódosítás lehetőségének elősegítése, az egyéni képességek, érdeklődési területek adottságok, és a munkaerő-piaci igények tükrében, megfelelő pályaterv kidolgozásával),
– rehabilitációs tanácsadás (elősegíti a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását, azon megváltozott munkaképességű munkatársaink számára, akik képzési szintjüknek megfelelő munkakörbe nem helyezhetőek).

Humán szolgáltatások:
– életvezetési tanácsadás (célja az életpályán, az életútban való elakadás, megtorpanás továbblendülésének segítése),
– családgondozás (célja munkatársainkat és családjukat érintő szociális és életvezetési problémák okainak feltárása és – lehetőség szerint – okainak megszüntetése),
– munkavállalói készségek és képességek felmérése (célja a megszerzett ismereteknek, készségeknek, képességeknek és gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő munkahely, foglalkoztatási forma kialakítása, a személyes képességek és a munkafeladatok összehangolása, illetve az összehangolás elvégzéséhez szükséges szolgáltatások kiválasztása),
– szociális információnyújtás, szociális ügyintézés (segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében. Segítő közreműködés a hivatalos iratok, nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, a megfelelő helyre való eljuttatásában, akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben),
– jogi tanácsadás (Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házon keresztül vehető igénybe.)

A tanácsadások előre egyeztetett időpontban vehetők igénybe. Időpont egyeztethető, illetve bővebb információ a rehabilitációs mentortól kérhető.